Sales Support Management

پروژه قماش

مهر ۱۳۹۹

                                                     

یکی از پروژه ها موفق بایاشیمی در زمینه مواد شیمیایی ساختمانی پروژه قماش است که از ابتدا بتن ریزی تا مراحل بعدی از محصولات با کیفیت بایا استفاده شده است