Sales Support Management

جلو-خان-آرامگاه-فردوسی-شهرداری-مشهد

مرداد ۱۳۹۹

پروژه آببندی آبنما های جلو خان آرامگاه فردوسی یکی دیگر از موفقترین رزومه های این شرکت در زمینه آببندی می باشد که در سال 1398 صورت گرفت که شامل چهار آبنما و یک آبراهه می باشد همچنین شایان ذکر است شرکت بایا شیمی فرمد تامین افزودنی های بتن در این پروژه را برعهده داشته است